بیرجند

در خراسان جنوبی، ایران
امروز: دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر بیرجند، در استان خراسان جنوبی، ایران

اطلاعات شهر بیرجند

آب و هوای شهر بیرجند

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: شرق

رطوبت: ۲۴ درصد، فشار: ۲۸۲۴۲.۴۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۲۳

ساعت: ۱۷:۲۷

دما: °۱۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)